Sudski tumač za hrvatski jezik i njegova uloga

0
566

Pred nama se, najpre, otvara pitanje šta je to sudski tumač ? Odgovor je prilično kompleksan i trebalo bi ga definisati u skaldu sa važećim zakonom. Ponekad ima potrebe za korišćenjem hrvatskih dokumenata u zvaničnim poslovima u Republici Srbiji, ili obrnuto, srpskih dokumenata na području hrvatskog govornog područja. Neretko dolazi do sklapanja brakova između osobe srpske nacionalnosti i stranog državljanina, ali i do prelaska na neku poslovnu poziciju iz Srbije u inostranstvo. Tada je neophodno određena dokumenta prevesti i overiti ih od strane nadležnog organa koji je za to zadužen. U ovom slučaju to je sudski tumač za hrvatski jezik.

Sudski tumač za hrvatski jezik

Svima je poznata sličnost između srpskog i hrvatskog jezika  i da u svakodnevnoj komunikaciji nije potreban prevodilac, ali kada se radi o dokumentima, onda stvari nisu tako jednostavne. Pošto se dokumenta koje prevodi sudski tumač predaju državnim organima ona moraju sadržati sve informacije kao i originali. Stoga je poštovanje pravne terminologije od velikog značaja, u suprotnom dokument neće biti validan. Zbog toga postoji sudski tumač za hrvatski jezik koji ima najbolji uvid u hrvatsku pravnu terminologiju.sudski tumač

Uloga sudskog tumača 

Iz godine u godinu potreba za sudskim tumačem sve više raste, posebno sa pojavom različitih dokumenta koje je potrebno overiti. Drugačije rečeno, sudski tumač je sudski prevodilac, ali ovde se nameće pitanje koja je razlika između prevodioca i sudskog prevodioca? Sudski prevodilac ima zadatak da prevede i overi sve vrste dokumenata ili isprava sa jezika za koji je ovlašćen na srpski jezik i obrnuto. On svojim potpisom daje garanciju da prevod odgovara originalu u svim segmentima jezika: stilski, terminološki i sadžajno. Ukoliko dođe do nekih nelogičnosti, onda sudski prevodilac snosi odgovornost.

Posao sudskog tumača zahteva odlično poznavanje jezika sa kog se prevodi i na koji se prevodi, kao i pravne terminologije, ali i upućenost u sve promene i tokove u pravnom sistemu. 

Dokumenta koja spadaju u nadležnost sudskog tumača za hrvatski jezik 

 

Sudski tumač za hrvatski jezik radi prevod ili overu sledećih dokumenata: 

 • lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz knjiga venčanih, dozvola za boravak, izvod iz matičnih knjiga umrlih, radna dozvola, vozačka i saobraćajna dozvola;
 • sve vrste izjava;
 • punomoćja;
 • saglasnosti (npr. saglasnost o zastupanju);
 • uverenja (npr.  uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, uverenje o državljanstvu);
 • potvrde (npr. potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju);
 • poslovna dokumentacija: rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikati, bilans stanja, bilans uspeha, godišnji izveštaji, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture i ostalo;
 • deklaracije;
 • medicinska dokumentacija;
 • uputstva;
 • naučni patenti i sl.;
 • Prevođenje sudskih sporova, procesa i sudskih rešenja

 

 Ko može biti sudski tumač za hrvatski jezik? 

U cilju što boljeg upoznavanja sa zanimanjem sudski tumač za hrvatski jezik treba pomenuti i uslove koje prevodiac mora ispuniti kako bi postao sudski tumač. Ministarstvo pravde Republike Srbije propisuje sledeće uslove koje prevodilac mora ispuniti da bi postao sudski tumač tj. prevodilac: 

 • Državljanstvo Republike Srbije;
 • Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prevođenja; 
 • Poznavanje pravne terminologije jezika na koji se prevodi i sa kog se prevodi;
 • Odgovarajuće visoko obrazovanje ili posedovanje visokog znanja jezika sa kojeg se prevodi i jezika na koji se prevodi usmeni govor ili pisani tekst.  Ako kandidat ne poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje, podleže proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar pravde.

Cena sudskih tumača 

 

Na cenu prevodilačkih usluga, uopšteno gledano, utiču brojni faktori, među kojima su: 

 • Jezik na koji se prevodi; 
 • Jezik sa kog se prevodi; 
 • Oblast kojoj materijal pripada; 
 • Broj strana koje je potrebno prevesti; 
 • Da li pored prevoda treba overiti dokument; 
 • Rok za koji je potrebno prevesti ili overiti document. 

Svima kojima je neophodan prevod dokumenta kod sudskog tumača za hrvatski ili bilo koji drugi jezik ne bi trebalo da cena usluge bude važna, jer jedna mala greška u prevodu može učiniti prevedeni dokument nevalidnim. 

Sudski tumač u nekim situacijama možda mora bitina terenu. Izlazak sudskih tumača za hrvatski jezik na teren potreban je u sledećim okolnostima: 

 • Ukoliko se venčavate sa stranim državljaninom (govornikom hrvatskog jezičkog područja) koji ne govori srpski jezik;
 • Situacije kada je potrebna overa potpisa stranih državljana u nekim nadležnim institucijama; 
 • Prilikom overe i sklapanja ugovora pred nadležnim institucijama i sl. 

 

loading...

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas da unesete svoj komentar
Unesite svoje ime